Juridisch advies bij dwangbevel

U wendt zich voor juridisch advies tot een jurist omdat de gemeente een dwangbevel tegen u heeft uitgevaardigd. Als u binnen twee weken niet de hondenbelasting van € 200,00 betaald, dan zal de gemeente overgaan tot betekening van het dwangbevel en zal daarna overgaan tot executie van het dwangbevel.

Juridisch advies bij dwangbevel

Wat zal het juridisch advies zijn van een jurist in dit geval? De jurist zal eerst vragen aan u of in beginsel wel verplicht was om de hondenbelasting te betalen. U geeft aan dat u helemaal geen hond heeft. De gemeente beroept zich echter op het standpunt dat u te laat in bezwaar bent gegaan en u daarom de heffing dient te betalen, ook al heeft u geen hond.

Misbruik van recht

Zijn er nog mogelijkheden om de heffing aan te vechten? De jurist zal in zijn juridisch advies aangeven dat u een kort geding voor de rechtbank kunt beginnen tegen de gemeente om te voorkomen dat de gemeente zal overgaan tot executie. Echter dient er dan wel sprake te zijn van misbruik van recht welk misbruik dient te ontstaan doordat sprake is van een juridische misslag van de gemeente. In dit geval is er duidelijk sprake van een juridische misslag van de gemeente, immers u heeft helemaal geen hond en bent derhalve geen heffing verschuldigd in beginsel.

Zoekt u juridisch advies?

Heeft u juridisch advies nodig ten aanzien van een executiegeschil met een publiekrechtelijke rechtspersoon? Neem dan direct contact op met Precise and Wise Juristen gelegen nabij Roosendaal. Zij kunnen u deskundig bijstaan in een kort geding procedure.

juridisch advies